معمار 98

قیمت فروش آپارتمان در جنوب شهر تهران

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران

قیمت فروش آپارتمان در جنوب شهر تهران

فروش آپارتمان در مناطق جنوب شهر تهران به شرح زیر است:

آدرس

متراژ

قیمت کل/ ودیعه ( تومان)

قیمت متری/اجاره ( تومان)

شهرری

۹۳

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

شهرری

۱۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۲۰۰,۰۰۰

شهرری

۱۰۶

۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

راه آهن

۱۲۰

۶۶۱,۲۰۰,۰۰۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

راه آهن

۹۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

راه آهن

۱۰۷

۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

خراسان

۷۵

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

خراسان

۶۵

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۷۶,۹۲۳

خراسان

۶۹

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۴۶,۳۷۷

شهید محلاتی

۹۸

۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۳,۴۰۰,۰۰۰

شهید محلاتی

۱۴۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۷۰۰,۰۰۰

شهید محلاتی

۷۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت آپارتمان-جنوب شهر تهران-اقتصادی-قیمت آپارتمان شهر ری قیمت فروش آپارتمان در جنوب شهر تهران
قیمت اپارتمان منطقه خراسان تهران-آپارتمان منطقه شهید محلاتی تهران -آپارتمان منطقه شهید محلاتی تهران
قیمت اپارتمان منطقه خراسان تهران-آپارتمان منطقه شهید محلاتی تهران -آپارتمان منطقه شهید محلاتی تهران
قیمت اپارتمان منطقه خراسان تهران-آپارتمان منطقه شهید محلاتی تهران -آپارتمان منطقه شهید محلاتی تهران

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question