نکات اقلیمی در طراحی معماری

7
2543

میزبان فا

در این پست چند نمونه تصاویر از شیت هایی با در نظر گرفتن مبانی نکات اقلیمی به صورت گرافیکی برای نقاط مختلف آورده شده است.

نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم معتدل و مرطوب


نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم سرد و کوهستانی

نکات اقلیمی در طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک

پایان مطلب.

filesell

7 ديدگاه

افزودن دیدگاه