خانه رساله و مطالعات مجموعه های علمی, آموزشی دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دبیرستان

دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دبیرستان

12,500 تومان

دانلود رساله طراحی مدرسه | این طرح با رویکرد اجتماعی در فرمت ورد word در 151 صفحه آماده شده و شامل همه مطالعات و ضوابط مربوط به طراحی مدرسه می شود

توضیحات

دانلود رساله طراحی مدرسه

  • این پروژه به طور اختصاصی در سایت مطالعاتی معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
  • پروژه و مطالعات در فایل ورد(word) و قابل ویرایش در ۱۵۱ صفحه به همراه فهرست آمده شده است.
  • از مزیتهای این رساله جدا از کامل بودن مطالب، فهرست بندی شدن عناوین، فهرست بندی شدن تصاویر، فهرست بندی شدن جداول آن است.
* چکیده:
هر جامعه اصول و اهداف مشخصی براي محيط هاي آموزشی و پرورشي خود پيش بيني مي كند. به عنوان مثال: نويد ادهم (۱۳۷۴) توصيه مي كند: ( مدرسه بايد بتواند انسان هايي سالم ، آگاه ، متفكر ، خلاق و صالح بپروراند تا اين افراد ، سنگ بناي جامعه مطلوب را تشكيل دهند و زمينه توسعه اقتصادي و رشد اجتماعي را فراهم آورند . ) اگر سيستم آموزشي كشور ( خلاقيت ) را به توصيه آقاي نويد ، ملاك رشد و پيشرفت قرار دهد لازم است شرايط تمرين ( خلاقيت ) از زمان كودكي مهيا گردد . لازمه ( خلاقيت ) استفاده از (فضاهاي باز ) از نظر معماري و ( شيوه تربيتي حمايت كننده و ملايم ) به عنوان روش تربيتي است . زيرا فضاهاي سنتي ( با نيمكت هاي ثابت و …. ) كودكان را به طوري كه متخصصين علوم رفتاري توصيف مي كنند به سوي ( تابعيت ) سوق مي دهد و به ( خلاقي) و اعمال تنبيه ( قوانين غير رسمي حاكم بر محيط هاي آموزشي) ترس از اشتباه  را در كودكان افزايش داده ، مانع از جسارت كه لازمه نوآوري است ،‌مي شود اين مثال نشان مي دهد ، شرايط فيزيكي معماري محيط ،‌ نه به تنهائي بلكه در تأثير متقابل با ارزش ها و معيارهاي تربيتي مطلوب مي تواند جامعه را در جهت رشد و توسعه سوق دهد . به منظور توصيف رابطه ويژگي هاي فضاها با اهداف آموزشي ،‌به تحولي كه در تهيه نقشه هاي فضا هاي آموزشي جوامع صنعتي به وجود آمده است اشاره مي شود و … (دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی)

فهرست:

مقدمه
* طرح مسئله (تعریف طرح) ……………….. ۳
* ضرورت و اهمیت موضوع ………………… ۳
* هدف از انتخاب موضوع …………………… ۴
* پیشینه تحقیق ………………………………. ۵
* فرضیات تحقیق …………………………….. ۶
* روش تحقیق ………………………………… ۶
* معرفی سایت ………………………………. ۶
۱- فصل اول: مبانی نظری طراحی …………. ۸
۱-۱ تئوری های مرتبط با موضوع …………… ۹
۱-۱-۱ دیدگاه ها و نظریه های روانشناسان محیط در رابطه با فضاهای آموزشی …. ۹
۱-۱-۲ بررسی پژوهشهای انجام شده در حیطه فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط … ۱۱
۱-۱-۳ تأثير متغيرهاي سازماني در عملكرد قرارگاه هاي تربيتي …………. ۱۶
۱-۱-۴ تأثير نقش هاي اجتماعي در عملكرد قرارگاه هاي تربيتي …………. ۱۷
۱-۲ مطالعات روان شناختی و علوم رفتاری …………………… ۱۷
۱-۲-۱ خانواده و فرزندان در دوره دبيرستان ………………….. ۱۷
۱-۲-۲ رشد اجتماعى نوجوان ………………………………….. ۱۷
۱-۲-۳ نيازهاى نوجوان ………………………………………… ۱۸
۱-۲-۴ هدفمند بودن ………………………………………….. ۱۸
۱-۲-۵ نياز به سازگارى با بزرگسالان ………………………….. ۱۸
۱-۲-۶ نياز به سازگارى با همسالان …………………………… ۱۸
۱-۲-۷ نوجوان چه کمکهايى نياز دارد ………………………… ۱۹
۱-۲-۸ روابط اجتماعى ………………………………………… ۱۹
۱-۲-۹ مشکلات تحصيلى …………………………………….. ۱۹
۱-۲-۱۰ راهنمايیهاى مذهبى و اخلاقى ………………………. ۱۹
۱-۲-۱۱ علل سازش نايافتگى نوجوان ……………………….. ۲۰
۱-۲-۱۲ اثر تغييرات جسمانى بر نوجوان ……………………. ۲۰
۱-۳ روان شناسی محیطهای آموزشی …………………………. ۲۱
۱-۳-۱ طراحی محیط(بوم‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی) …… ۲۱
۱-۳-۲ راههاى کاهش مشکلات تحصيلى دانش آموزان دوره متوسطه ………….. ۲۲
۱-۴ احکام و معیارهای نظری طراحی (تعریف مفاهیم و…) ……………………… ۲۳
۱-۴-۱ آموزش ……………………………………………………………………… ۲۳
۱-۴-۲ تکنولوژى آموزشى …………………………………………………… ۲۳
۱-۴-۳ جايگاه دانش آموزان در سيستم هاي مختلف آموزشي …………….. ۲۴
۱-۴-۳-۱ سيستم آموزشي حلقه ( گروه سالار ) ………………………….. ۲۵
۱-۴-۳-۲ سيستم رايج ( معلم سالار ) ……………………………………. ۲۵
۱-۴-۳-۳ سيستم مدرن ( دانش آموز سالاري ) ………………………….. ۲۶
۱-۴-۴ مبانی فرم ………………………………………………………….. ۲۷
۱-۴-۵ فرم و عملكرد ………………………………………………………. ۲۸
۱-۴-۶ ارگانيك و ارگانيسم ………………………………………………… ۲۸
۱-۴-۷ فرم و زمينه ……………………………………………………….. ۲۹
۱-۴-۸ معماري ايده آل …………………………………………………… ۲۹
۱-۴-۹ تحول نگرش به مدرسه ……………………………………………. ۲۹
۱-۴-۹-۱ مدرسه به عنوان مرکزی برای انتقال فرهنگ …………………… ۳۰
۱-۴-۹-۲ مدرسه به عنوان موسسه ای برای آماده سازی حرفه ای ……… ۳۰
۱-۴-۹-۳ مدرسه به عنوان دانشگاهی در مقیاس کوچک ……………….. ۳۰
۱-۴-۹-۴ مدرسه به عنوان مرکزی برای پرورش همه جانبه ……………… ۳۱
۱-۴-۹-۵ نگرش صاحب نظران معاصر تعلیم و تربیت به مدرسه ………. ۳۱
۱-۴-۱۰ مدرسه یک نظام اجتماعی ……………………………………… ۳۱
۱-۴-۱۰-۱ مفهوم نظام ( سیستم ) تعریف و انواع سیستم …………… ۳۲
۱-۴-۱۱ تأثیرات آشکار و پنهان مدرسه …………………………………… ۳۴
۱-۴-۱۲ روابط انسانی و اهداف تربیتی …………………………………. ۳۴
۱-۴-۱۲-۱ کشمکش نقش و شخصیت …………………………………. ۳۶
۱-۴-۱۲-۲ کشمکش های نقش …………………………………………. ۳۶
۱-۴-۱۲-۳ کشمکش های شخصیت …………………………………….. ۳۶
۱-۴-۱۳ برخی کارکردهای امور تربیتی ………………………………….. ۳۶
۱-۴-۱۴ عوامل فیزیکی مدرسه و آثار تربیتی آن ……………………….. ۳۹
۱-۴-۱۵ مربی تربیتی و فرصتهای تربیتی ……………………………….. ۴۲
۱-۴-۱۶ رابطه خانه و مدرسه …………………………………………… ۴۲
۱-۴-۱۶-۱ ضرورت ارتباط خانه و مدرسه ………………………………. ۴۳
۱-۴-۱۶-۲ شناخت نگرش خانواده به مدرسه ………………………….. ۴۳
۱-۴-۱۶-۳ لزوم برقراری روابط منسجم و یکپارچه با خانواده ………….. ۴۳
۱-۴-۱۶-۴ نقش انجمن اولیا و مربیان در هماهنگی بین خانه و مدرسه…………. ۴۴
۱-۴-۱۶-۵ وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه ………………………………… ۴۴
۱-۴-۱۶-۶ روشهای نیل به هدفهای تربیتی خانه و مدرسه ……………………… ۴۵
۱-۴-۱۷ بررسي نيازهاي آموزشي ………………………………………… ۴۵
۱-۴-۱۸ اهميت عامل رنگ در فضاهاي آموزشي ………………………. ۴۶
۱-۴-۱۹ روش هاي كنترل سر و صدا …………………………………… ۴۷
۱-۴-۲۰ سازمان اجتماعي كلاس ……………………………………….. ۵۴
۱-۴-۲۱ سازماندهي محيط فيزيكي …………………………………… ۵۵
۱-۴-۲۲ بررسي تأثير نظام آموزشي بر عملكرد فضاهاي آموزشي ……… ۵۶
۱-۴-۲۳ مقايسه روش آموزشي كلاسيك و سنتي …………………….. ۵۶
۱-۴-۲۴ تأثير اهداف آموزشي بر عملكرد فضاهاي آموزشي …………… ۵۶
۱-۴-۲۵ نكاتي كه در طراحي محيط آموزشي بايد بدان توجه شود ….. ۵۷
۱-۴-۲۶ عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس ……………………….. ۵۸
۱-۴-۲۷ روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی ……… ۵۸
۱-۴-۲۸ ارکان عمومی فضاهای آموزشی ……………………………. ۵۹
۱-۵ تاریخچه موضوع در ایران و جهان ……………………………….. ۶۰
۱-۵-۱ نظام آموزشي كشورهاي جهان ……………………………….. ۶۰
۱-۵-۱-۱ قاره آسيا …………………………………………………… ۶۱
۱-۵-۱-۲ قاره آفريقا …………………………………………………. ۶۲
۱-۵-۱-۳ قاره آمريكا ………………………………………………… ۶۴
۱-۵-۱-۴ قاره اروپا ………………………………………………….. ۶۵
۱-۵-۱-۵ قاره اقيانوسيه ……………………………………………. ۶۷
۱-۵-۲ آموزش متوسطه در چند كشور جهان ………………………. ۶۸
۱-۵-۲-۱ آلمان ……………………………………………………… ۶۸
۱-۵-۲-۲ آمريكا …………………………………………………….. ۶۸
۱-۵-۲-۳ انگلستان …………………………………………………. ۶۹
۱-۵-۲-۴ ايرلند …………………………………………………….. ۶۹
۱-۵-۲-۵ استراليا ………………………………………………….. ۶۹
۱-۵-۲-۶ پاكستان …………………………………………………. ۶۹
۱-۵-۲-۷ ژاپن………………………………………………………. ۶۹
۱-۵-۲-۸ فرانسه ………………………………………………….. ۷۰
۱-۵-۲-۹ سنگاپور ………………………………………………… ۷۰
۱-۵-۲-۱۰ كانادا …………………………………………………. ۷۰
۱-۵-۲-۱۱ هلند ………………………………………………….. ۷۱
۱-۵-۳ تکنولوژى آموزشى در ايران ……………………………….. ۷۲
۱-۵-۳-۱ تاریخ مدرسه سازی در ایران …………………………… ۷۴
۱-۵-۳-۲ مراحل تکوین مدارس از دیدگاه معماری ……………… ۷۵
۱-۵-۳-۳ فضاهای مدارس قدیم ………………………………… ۷۸
۱-۵-۴ نظام آموزشي ايران ………………………………………. ۸۰
۱-۵-۴-۱ کارکردهاى آموزش وپرورش …………………………… ۸۰
۱-۵-۴-۲ سياستهاي آموزشي ……………………………………. ۸۲
۱-۵-۴-۳ برنامه ريزي آموزشي …………………………………… ۸۳
۱-۵-۴-۴ ساختار نظام آموزشي …………………………………. ۸۵
۱-۵-۴-۵ مقطع تكميلي متوسطه ……………………………… ۸۶
۱-۵-۴-۶ اهداف مقطع تكميلي متوسطه …………………….. ۸۶
۱-۵-۴-۷ دوره های متوسطه …………………………………. ۸۶
۱-۵-۴-۸ مدارس قبل و پس از انقلاب ……………………….. ۸۷
۱-۵-۴-۹ آموزش رايگان ……………………………………….. ۸۹
۱-۵-۴-۱۰ مدارس نمونه دولتي …………………………….. ۹۰
۱-۵-۴-۱۱ مدارس عادي دولتي ……………………………… ۹۰
۱-۵-۴-۱۲ مدارس نيمه دولتي ……………………………… ۹۱
۱-۵-۴-۱۳ مدارس نمونه مردمي …………………………… ۹۱
۱-۵-۴-۱۴ مدارس شاهد …………………………………….. ۹۲
۱-۵-۴-۱۵ مدارس استعدادهاي درخشان …………………… ۹۲
۱-۵-۴-۱۶ مدارس غير انتفاعي …………………………….. ۹۳
۱-۵-۴-۱۷ مدارس مستقل ………………………………….. ۹۴
۱-۵-۴-۱۸ مدارس خصوصي ……………………………….. ۹۵
۱-۵-۴-۱۹ نرخ سواد آموزي از گذشته تا حال ……………… ۹۵
۱-۵-۵ نظام جديد آموزشي ايران ……………………………. ۹۸
۱-۵-۶ تغییرات مهم در سایست های امروز مدارس ……….. ۹۹
۱-۵-۷ جمع بندی …………………………………………. ۹۹
۲- فصل دوم: بستر طرح ………………………………….. ۱۰۲
۲-۱ معرفی شهرستان بابلسر ………………………………. ۱۰۳
۲-۱-۱ موقعیت جغرافیایی ………………………………… ۱۰۳
۲-۱-۲ شرایط و ویژگیهای اقلیمی ………………………….. ۱۰۳
۲-۱-۲-۱ رطوبت …………………………………………… ۱۰۳
۲-۱-۲-۲ زاويه تابش ……………………………………….. ۱۰۴
۲-۱-۲-۳ درجه حرارت ………………………………………. ۱۰۴
۲-۱-۲-۴ بارش ………………………………………………. ۱۰۴
۲-۱-۲-۵ باد …………………………………………………. ۱۰۴
۱-۱-۲-۶ نسيم خشكي به دريا ……………………………… ۱۰۵
۲-۲ مطالعات تاریخی ……………………………………….. ۱۰۶
۲-۳ معرفی و تحلیل شاخصه های معماری منطقه …………. ۱۰۶
۲-۳-۱ جهت گیری ……………………………………………. ۱۰۶
۲-۳-۲ مقابله با رطوبت و افزايش كوران …………………… ۱۰۷
۲-۳-۳ بازشوها ………………………………………………. ۱۰۷
۲-۳-۴ پوشش سقف ………………………………………… ۱۰۷
۲-۳-۵ کرسی چینی ………………………………………….. ۱۰۷
۲-۳-۶ بافت …………………………………………………. ۱۰۸
۲-۳-۷ کوران …………………………………………………. ۱۰۸
۲-۳-۸ مصالح مصرفی ………………………………………. ۱۰۸
۳- فصل سوم: مطالعات موضوع طرح ……………. ۱۰۹
۳-۱ بررسی ضوابط و استانداردها و استخراج لیست فضاهای مورد نیاز ……… ۱۱۰
۳-۱-۱ جدول ۴-۱ خلاصه اطلاعات فضاهای بسته مدارس متوسطه نظری ……. ۱۱۰
۳-۱-۲ جدول ۴-۲ سطوح خارجی فضای باز محوطه مورد نیاز در مدارس متوسطه نظری ……. ۱۱۲
۳-۱-۳ جدول ۴-۳ خلاصه اطلاعات سطوح محوطه مدارس متوسطه و برآورد سطح زمین مورد نیاز …. ۱۱۳
۳-۱-۴ جدول ۴-۴ میانگین سرانه ناخالص فضاهای بسته به تفکیک کاربری، محوطه و زمین ………. ۱۱۳
۳-۱-۵ فضاهای اداری ……………………………………………………….. ۱۱۴
۳-۱-۶ فضاهای خدماتی …………………………………………………….. ۱۱۴
۳-۱-۷ فضاهای ورزشی ………………………………………………………. ۱۱۵
۳-۱-۸ اطلاعات و ضوابط ساختمان های ورزشی …………………………… ۱۱۵
۳-۱-۹ مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی و احداث داخل یا کنار مراکز آموزشی …… ۱۱۶
۳-۱-۱۰ تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی ……………. ۱۱۶
۳-۱-۱۱ مشخصات انواع استخر …………………………. ۱۱۶
۳-۱-۱۲ سرانه استخر به ازاء شناگر ……………………… ۱۱۷
۳-۱-۱۳ فضاهای گردش …………………………………. ۱۱۷
۳-۱-۱۴ ابعاد و اندازه فضاهای ارتباطی ……………….. ۱۱۷
۳-۱-۱۵ فضاهای باز …………………………………….. ۱۱۸
۳-۱-۱۶ فضاهای جانبی لازم برای سالن ورزشی ………… ۱۱۸
۳-۱-۱۷ ظرفیت و سرانه فضاها ………………………… ۱۱۹
۳-۲ استاندارد تجهیزات و مبلمان مدارس ……………….. ۱۲۰
۳-۲-۱ میز و نیمکت مدارس …………………………….. ۱۲۰
۳-۲-۲ چهارپایه مدارس …………………………………. ۱۲۱
۳-۲-۳ صندلی دسته دار ……………………………….. ۱۲۱
۳-۲-۴ میز تحریر ………………………………………… ۱۲۲
۳-۲-۵ رخت آویز مدارس ……………………………….. ۱۲۲
۳-۲-۶ قفسه لباس مدارس …………………………….. ۱۲۳
۳-۲-۷ میز نقشه کشی مدارس …………………………. ۱۲۳
۳-۲-۸ تجهیزات میز کامپیوتر ……………………………. ۱۲۴
۳-۲-۹ تجهیزات کتابخانه ها …………………………….. ۱۲۴
۳-۲-۱۰ تلویزیون در مدارس ……………………………. ۱۲۵
۳-۲-۱۱ ویژگی های تجهیزات آزمایشگاهی ……………. ۱۲۵
۳-۲-۱۲ میز و صندلی های کنفرانس ………………….. ۱۲۶
۳-۲-۱۳ ویژگی های میز تنیس روی میز(پینک پنگ) …… ۱۲۶
۳-۲-۱۴ ویژگی های نیمکت های پارکی ……………….. ۱۲۷
۳-۲-۱۵ ویژگی های انواع تریبون ………………………. ۱۲۷
۳-۲-۱۶ حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات(میز و صندلی) ……………… ۱۲۸
۳-۲-۱۷ چیدمان کلاس های مقاطع دبیرستان ………………………….. ۱۲۹
۳-۲-۱۸ چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع …………. ۱۳۰
۳-۲-۱۹ جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس …………………….. ۱۳۱
۳-۲-۲۰ ظرفیت و سرانه فضاها ………………………………………… ۱۳۲
۳-۲-۲۱ آیین کار ایمنی درهای مدارس …………………………………. ۱۳۲
۳-۲-۲۲ آیین کار ایمنی پنجره های مدارس ……………………………… ۱۳۳
۳-۲-۲۳ آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس …………………. ۱۳۴
۳-۲-۲۴ ضوابط طراحی ایمنی پلکان …………………………………… ۱۳۴
۳-۲-۲۵ اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش ……………………. ۱۳۴
۳-۲-۲۶ مقررات کلی مبحث سوم (مقررات ملی ساختمان) …………… ۱۳۸
۳-۲-۲۷ آیین کار اصول جانمایی , طراحی و بهداشتی در توالت , دستشویی و آبخوری مدارس …… ۱۴۰
۳-۲-۲۸ آیین کار مکان یابی , ساختمان , تجهیزات و بهداشت بوفه مدارس ……… ۱۴۱
۳-۲-۲۹ بهداشت مدارس …………………………………………………………… ۱۴۲
۳-۲-۳۰ آیین کار اصول کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمان های آموزشی .. ۱۴۴
۳-۲-۳۱ روشنایی مدارس …………………………………………………………… ۱۴۴
۳-۳ تحلیل مصداق¬های خارجی و داخلی(مطالعات تطبیقی) ………………….. ۱۴۵
۳-۳-۱ بررسی نمونه فضای آموزشی(داخلی) ……………………………………… ۱۴۵
۳-۳-۲ بررسی نمونه فضای آموزشی(خارجی) ……………………………………… ۱۴۶
منابع ………………………………………………………………………………… ۱۵۰
لیست تصاویر
تصویر۱: چگونگی اسقرار سایت پلان در شهر ،معرفی همسایگی ها و دسترسی ها …….. ۶
تصویر۲: نقشه هوایی و دسترسی ها …………………………. ۷
تصویر۱-۱: روانشناسان محیط ………………………………… ۹
تصویر۱-۲: ارگانيك و ارگانيسم ……………………………….. ۲۸
تصویر۱-۳: مفهوم نظام ( سیستم ) …………………………. ۳۲
تصویر۱-۴: هرم نیازهای مازلو …………………………………. ۳۵
تصویر۱-۵: مدارس چهار ايوانه ………………………………… ۷۶
تصویر۱-۶: مدارس دو محوري ………………………………… ۷۶
تصویر۱-۷: مدارس دو طبقه …………………………………. ۷۷
تصویر۱-۸: مدارس دو طبقه …………………………………. ۷۷
تصویر۱-۹: فضاهای مدارس قدیم ……………………………. ۷۸
تصویر۱-۱۰: مکتب خانه ………………………………………. ۷۸
تصویر۱-۱۱: حجره …………………………………………….. ۷۹
تصویر۱-۱۲: مدرس …………………………………………… ۷۹
تصویر۱-۱۳: مسجد …………………………………………… ۷۹
تصویر۱-۱۴: فرعیات ………………………………………….. ۸۰
تصویر۲-۱: معرفی شهرستان بابلسر ………………………… ۱۰۳
تصویر۲-۲: پوشش سقف؛ تاب دادن ساقه های برنج برای ساختن وریس …….. ۱۰۷
تصویر۲-۳: کرسی چینی …………………………………………………………. ۱۰۷
تصویر۲-۴: پوشش لت و دیوار از نوع دارورچین ……………………………….. ۱۰۸
تصویر۳-۱: تجهیزات کتابخانه ها ………………………………………………… ۱۲۴
تصویر۳-۲: ابعاد و ملزومات میز کتابخانه ……………………………………… ۱۲۴
تصویر۳-۳: حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات …………………………………… ۱۲۸
تصویر۳-۴: چیدمان کلاس های مقاطع دبیرستان ……………………………… ۱۲۹
تصویر۳-۵: چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع …………….. ۱۳۰
تصویر۳-۶: تصاویر خارجی مدرسه سازمان نوسازی(احمدی. ۱۳۹۱) …………. ۱۴۵
تصویر۳-۷: جایگیری فضاها نسبت به یکدیگر در مدرسه سازمان نوسازی(احمدی. ۱۳۹۱) …… ۱۴۵
تصویر۳-۸: دیاگرام ها و پلان های مدرسه سازمان نوسازی(احمدی. ۱۳۹۱) …… ۱۴۶
تصویر۳-۹: تصاویر خارجی مدرسه موریس (۱۳۹۲- Achdaily) ……………….. 146
تصویر۳-۱۰: تصاویر داخلی مدرسه موریس (۱۳۹۲- Achdaily) ……………… 147
تصویر۳-۱۱: تصاویر پلان مدرسه موریس (۱۳۹۲- Achdaily) ………………… 147
تصویر۳-۱۲: نماها و مقاطع مدرسه موریس (۱۳۹۲- Achdaily) …………….. 148
لیست جداول ارائه شده
جدول۱-۱: مقايسه روش آموزشي كلاسيك و سنتي …………………. ۵۶
جدول ۱-۲: تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف به تفکیک جنسیت سال تحصیلی ۹۳-۸۵ …….. ۸۸
جدول۱-۳: تعداد ساختمان, كلاس و …. به تفكيك نحوه مالكيت در سال تحصيلي ۹۳-۸۵ …………. ۸۹
جدول ۳-۱: خلاصه اطلاعات فضاهای بسته مدارس متوسطه نظری ………. ۱۱۰
جدول ۳-۲: سطوح خارجی فضای باز محوطه مورد نیاز در مدارس متوسطه نظری ….. ۱۱۲
جدول ۳-۳: خلاصه اطلاعات سطوح محوطه مدارس متوسطه و برآورد سطح زمین مورد نیاز …. ۱۱۳
جدول ۳-۴: میانگین سرانه ناخالص فضاهای بسته به تفکیک کاربری،محوطه و زمین- مقطع متوسطه …. ۱۱۳
جدول ۳-۵: تعداد و مساحت فضاهای اداری مدارس(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،۱۳۸۶) ……. ۱۱۴
جدول ۳-۶: تعداد و مساحت فضاهای خدماتی مدارس(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،۱۳۸۶) ….. ۱۱۴
جدول ۳-۷: تعداد و مساحت فضاهای ورزشی مدارس(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،۱۳۸۶)…… ۱۱۵
جدول ۳-۸: اطلاعات و ضوابط ساختمانهای ورزشی ……………… ۱۱۵
جدول ۳-۹: مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی و احداث داخل یا کنار مراکز آموزشی .. ۱۱۶
جدول ۳-۱۰: تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی ……………………. ۱۱۶
جدول ۳-۱۱: مشخصات انواع استخر ……………………….. ۱۱۶
جدول ۳-۱۲: سرانه استخر به ازاء شناگر …………………………… ۱۱۷
جدول ۳-۱۳: فضاهای گردش(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۶) ………………… ۱۱۷
جدول ۳-۱۴: فضاهای باز …………………………………… ۱۱۸
جدول ۳-۱۵: فضاهای جانبی لازم برای سالن ورزشی ………. ۱۱۸
جدول ۳-۱۶: ظرفیت و سرانه فضاها در مدارس ………….. ۱۱۹
جدول ۳-۱۷: استاندارد میز و نیمکت مدارس ……………… ۱۲۰
جدول ۳-۱۸: استاندارد چهارپایه مدارس …………………… ۱۲۱
جدول ۳-۱۹: استاندارد صندلی دسته دار …………………. ۱۲۱
جدول ۳-۲۰: استاندارد میز تحریر ………………………….. ۱۲۲
جدول ۳-۲۱: استاندارد رخت آویز مدارس …………………. ۱۲۲
جدول ۳-۲۲: استاندارد قفسه لباس مدارس ………………. ۱۲۳
جدول ۳-۲۳: استاندارد میز نقشه کشی مدارس …………… ۱۲۳
جدول ۳-۲۴: استاندارد تجهیزات میز کامپیوتر …………….. ۱۲۴
جدول ۳-۲۵: استاندارد تجهیزات آزمایشگاهی …………….. ۱۲۶
جدول ۳-۲۶: استاندارد میز تنیس روی میز ………………… ۱۲۶
جدول ۳-۲۷: استاندارد نیمکت های پارکی ………………… ۱۲۷
جدول ۳-۲۸: استاندارد انواع تریبون ……………………….. ۱۲۷
جدول ۳-۲۹: جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس …… ۱۳۱
جدول ۳-۳۰: ظرفیت و سرانه فضاها ………………………. ۱۳۲
جدول ۳-۳۱: استاندارد طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش…. ۱۳۶
جدول ۳-۳۲: سرانه دانش آموزان به فضاهای آموزشی ………………………….. ۱۳۸
جدول ۳-۳۳: طول و عرض تابلو با توجّه به مقطع تحصیلی …………………… ۱۴۳
جدول ۳-۳۴: شعاع دسترسی دانش آموزان به مدرسه ……………………………۱۴۴

تصاویر از صفحه رساله(ورد):

دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی
دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی
دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی
دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی
  • توجه داشته باشید که در بخش اقلیم به تحلیل بافت مازندران پرداخته شده است.

 

  • مطالب مرتبط
  • برای دریافت پروژه کامل مدرسه(رساله + نقشه های پروژه)، به این صفحه مراجعه کنید.
  • برای دریافت نقشه مدرسه(دبیرستان)، به این صفحه مراجعه کنید.

 

دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی- رساله مدرسه – دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دانلود رساله طراحی دبیرستان با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه-مطالعات طراحی مدرسه-مطالعات طراحی دبیرستان-ضوابط طراحی دبیرستان-ضوابط طراحی مدرسه-رساله طراحی مدرسه ابتدایی-پایان نامه طراحی مدرسه ۶ کلاسه-رساله مدرسه ۶ کلاسه-استاندارد طراحی مدرسه- دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی -مبانی طراحی مدرسه-ریز فضاهای طراحی مدرسه-برنامه فیزیکی طراحی مدرسه-نمونه تطبیقی تحلیل و طراحی مدرسه –  دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دانلود پروژه و رساله, مطالعات مدرسه و دبیرستان, پایان نامه دبیرستان و مدرسه, رساله و مطالعات معماری و دبیرستان, رساله و مطالعات آموزشی – دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی- دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی- دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی-دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله طراحی مدرسه با رویکرد اجتماعی – دبیرستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *