اصول اخلاق حرفه‌ای

  • بسمه تعالی
  • دريافت فايل تصويب‌نامه هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

پيرو اعلام مواد آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربی شهريور ماه سال‌جاری و الحاق تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ‌‍‍‍‌‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات محترم وزيران موضوع اصلاحيه آئين‌نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون‌ها، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربی شهريور ماه سال‌جاری می رساند، مفاد تصويب‌نامه و نظامنامه مذكور جهت آگاهی عموم مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربی در سامانه درج گرديده و قابل دسترسی میباشد:

“دفتر مقررات ملّی ساختمان”