نمونه سؤالات آزمونهای حرفه‌ای مهندسان

بهمن ۱۳۸۳

معماری هر سه پايه
عمران(نظارت)يك
عمران(نظارت)دو
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه