پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

1
870
مطالعات طراحی بیمارستان ها

پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

 • پروژه در گروه مطالعاتی معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است.
 • پروژه در قالب یک پاورپوینت در ۲۷۷ اسلاید و قابل ویرایش به صورت دسته بندی شده در ۸ فصل آماده شده است.
 • مزیتهای این پروژه: پروژه مورد نظر کاملترین پروژه بررسی مطالعات و استانداردهای طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی است که در فضای مجازی موجود است. تمام فضاهای کلان در بیمارستان به صورت دسته بندی شده و جامع در ۸ فصل مورد بررسی قرار گرفته اند. ضوابط طراحی و برنامه فیزکی مربوطه برای آنها ارائه شده و با ذکر موردی بیمارستانها و نمونه پلان ها و دیاگرام ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. شما با مراجعه به بخش فهرست میتوانید ریز بررسی های انجام شده را مشاهده کنید.

 

 • شما می توانید برای تهیه پروژه روی دریافت محصول کلیک نمایید.
 • توجه: برای تهیه پاورپوینت خلاصه شده این پروژه در ۹۴ اسلاید به این صفحه مراجعه کنید.

 

 • فهرست کلی:
 • بخش اول: گونه شناسی بیمارستان
 • بخش دوم: ضوابط و دستورالعمل ها
 • بخش سوم: ضوابط طراحی “بخش” در بیمارستان
 • بخش چهارم: فضاهای مراقبتی
 • بخش پنجم: بررسی اورژانس
 • بخش ششم: بخش جراحی
 • بخش هفتم: بررسی بخش پشتیبانی
 • بخش هشتم: بخش تشخیص
 • فهرست:
 • بخش اول: گونه شناسی بیمارستان
 • روند پیدایش و توسعه بیمارستان
 • بیمارستان های دوران مدرن
 • بيمارستانهاي تك بلوكي
 • بیمارستان های چند بلوکی دوران معاصر
 • الگوي مجموعه عناصر عمودي
 • الگوي حجم استوانه اي
 • الگوی H
 • الگوی صلیبی
 • الگوی U شکل
 • الگوی L
 • الگوي متقاطع
 • الگوي ستاره اي
 • الگوي ستون فقراتي
 • الگوي پوشش پوسته اي
 • الگوی ترکیبی
 • بخش دوم: ضوابط و دستورالعمل ها
 • ضوابط و دستورالعمل های انتخاب زمین مراکز درمانی و بیمارستانی(الزامات)
 • حدود ابعاد مورد نیاز برای ساخت بیمارستان
 • کلیات, حدود و دامنه ی کاربرد
 • دیاگرام روند ارائه خدمات درمانی متداول به بیماران نیازمند مراقبت در بخش بستری داخلی عمومی
 • بخش سوم: ضوابط طراحی “بخش” در بیمارستان
 • ارتباط بخش با سایر بخش های بیمارستان
 • فضاهای درمانی
 • فضاهای تشخیص
 • فضاهای پشتیبانی
 • فضاهای ایمن
 • دیگر الزامات ارتباطی بخش بستری داخلی
 • دیاگرام بخش بستری داخلی عمومی و دیگر بخش های بیمارستان
 • الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش
 • الزامات تناسبات داخلی بخش ها
 • بازشوها
 • مصالح
 • ایمنی
 • صدا
 • رنگ
 • دیگر الزامات عمومی
 • روش انتقال جسد
 • جدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک فضاهای تشخیص-درمانی
 • جدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک فضاهای پشتیبانی
 • الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش
 • حمام و سرویس بهداشتی بیمار
 • بازتعریف فضای بستری کودکان با رویکرد کاهش ترس از محیط
 • بخش چهارم: فضاهای مراقبتی
 • محاسبه فضاها و ریزفضاهای بستری
 •   بخش بستری
 • مراقبت(بستری)
 • فضاهای مراقبتی
 • بررسی نمونه پلان
 • عملکرد و ساختار
 • بررسی نمونه پلان
 • اندازه اتاقهای بیماران
 • تجهیز اتاق بیماران
 • ابعاد تخت ها
 • فضای مراقبت ویژه
 • مراقبت(بخش مراقبتهای ویژه)
 • محاسبه فضاها و ریز فضاهای ccu
 • بخشCCU
 • بخشICU ) 8 تا۱۲تخت)
 • بخش post CCU
 • طرح اتاق بیماران
 • نحوه چیدمان ایستگاه پرستاری و فضاهای خدماتی
 • پلان ایستگاه پرستاری
 • اتاق دارو و اتاق کار تمیز
 • اتاق رئیس بخش
 • راهرو
 • بخش پنجم: بررسی اورژانس
 • محاسبه فضاها و ریزفضاها
 • دیاگرام
 • موقعیت مکانی و جغرافیایی
 • پارکینگ بخش
 • علائم راهنما
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(۹۶ تخته خوابه)
 • ورودی بخش
 • فضاهای اصلی اورژانس
 • قسمت تریاژ
 • پذیرش
 • اتاق احیاء
 • اتاق بیماران تحت نظر
 • اتاق معاینه و مشاوره بیماران سرپایی
 • اتاق ایزوله
 • اتاق گچ گیری
 • اتاق عمل سر پایی
 • ایستگاه پرستاری
 • نمودار پذیرش بیماران بستری از طریق اورژانس
 • نمودار روابط عملکردی بخشهای اصلی اورژانس
 • بخش مراقبت های نوزادان و بخش زایمان
 • بخش ششم: بخش جراحی
 • جانمایی اتاق های عمل در بیمارستان
 • منطقه ورودی بیماران ، کارکنان و وسایل
 • منطقه داخلی تالار اتاق های عمل
 • منطقه خروج کار کثیف از تالار اتاق های عمل
 • اتاق جراحی
 • اتاق بیهوشی
 • اتاق شست و شو
 • اتاق استریل
 • اتاق پرستاران
 • داروخانه
 • اتاق ریکاوری
 • استریل مرکزی
 • عناصر طراحی
 • دیاگرام جراحی بیمار قبل از عمل
 • دیاگرام جراحی بیمار بعد از عمل
 • گالری های رویت در جراحی
 • ابعاد حداقل
 • بررسی اتاق عمل
 • الزامات اتاق عمل
 • دسترسی های بخش جراحی
 • سوییت جراحی
 • نحوه عملکرد داخلی بخش جراحی
 • فضاهای سوییت جراحی
 • فضای پیش ورودی ، پذیرش و تعویض تخت بیمار
 • محل آماده سازی بیمار
 • فضای اسکراپ
 • استریل فرعی
 • محل ساختمان اتاق عمل
 • رفت و آمد در اتاق عمل
 • نور و روشنایی اتاق عمل
 • سیستم تهویه اتاق عمل
 • رختکن پرسنل
 • دیاگرام اتاق عمل
 • ریزفضاهای اتاق عمل
 • برنامه فیزیکی فضای اتاق عمل
 • الگو های طراحی بخش جراحی
 • روش انگلیسی(جداسازی فضاهای کثیف)
 • روش آلمانی(معروف به جداسازی استریل)
 • روش ترانزیت
 • بخش هفتم: بررسی بخش پشتیبانی
 • فضاهای پشتیبانی
 • ایستگاه کنترل و پذیرش
 • تناسبات ایستگاه کنترل و پذیرش
 • فضای استراحت کارکنان
 • تناسبات فضای استراحت کارکنان
 • فضای بهداشتی کارکنان
 • لابی یا فضای انتظار
 • خدمات رسانی لابی یا فضای انتظار
 • چیدمان لابی یا فضای انتظار
 • تناسبات لابی یا فضای انتظار
 • فضای پارک تجهیزات پزشکی
 • تناسبات فضای پارک تجهیزات پزشکی
 • ایستگاه پرستاری
 • چیدمان ایستگاه پرستاری
 • تناسبات ایستگاه پرستاری
 • اتاق دارو و کار تمیز
 •  تناسبات اتاق دارو و کار تمیز
 • اورژانس
 • سرویس بهداشتی عمومی
 • اتاق نظافت-رختشویخانه
 • تناسبات اتاق نظافت-رختشویخانه
 • فضا و اتاق نگهداری ملحفه
 • آشپزخانه مرکزی
 • آبدارخانه کوچک
 • انبار تجهیزات پزشکی
 • تناسبات انبار تجهیزات پزشکی
 • سردخانه
 • داروخانه
 • دفتر کار سرپرستار
 • اتاق استراحت پزشک
 • دفتر کار مدیر بخش
 • تناسبات دفتر کار مدیر بخش
 • اتاق برق
 • پیش ورودی اتاق های کثیف
 • اتاق کار کثیف
 • تناسبات اتاق کار کثیف
 • اطلاعات جدول بندی شده از ابعاد فضاها
 • بخش هشتم: بخش تشخیص
 • ۱- بخش آزمایشگاه
 • ضوابط طراحی آزمایشگاه بیمارستان
 • معرفی فضاهای بخش آزمایشگاه
 • فضای مورد نیاز آزمایشگاه
 • تجهیزات پایه مورد نیاز جهت تأسیس آزمایشگاه
 • برنامه فیزیکی
 • ۲- تصویربرداری و رادیولوژی
 • جدول راهنمای طراحی معماری فضاهای بخش تصویربرداری
 • برنامه فیزیکی رادیولوژی
 • نمونه پلان طراحی فضای تصویربرداری
 • جدول راهنمای طراحی فضاهای MRI بخش تصویربرداری
 • تراپی ها
 • دورۀ درمان رادیوتراپی
 • دستگاه های رادیوتراپی
 •   فیزیوتراپی
 • منابع

چکیده:

بيمارستان نهادي اجتماعي است:
برحسب ضرورت جهت تداوم حيات
حفظ بقاي انسانها
بازگشت تندرستي و معالجه امراض
به تدريج در تاريخ زندگي اجتماعي مردم پديدار گشته است و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و مهارتها و شيوه هاي زندگي در طي سالها به شكل امروزين به عنوان يك نياز در جوامع بشري نمايان شده است…

پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

قوانین طراحی:
بیمارستان ها اغلب در چندین فاز ساخته شده و یا در مراحلی به بیمارستانهای موجود اضافه میشوند. بنابر این طرح(سیستم رفت و آمد طبقات) و ساخت و ساز بایدبه گونه ای باشد که امکان انواع توسعه فراهم باشد…

تصاویری از صفحات پاورپوینت:

پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی
پاورپوینت شناخت و قوانین طراحی بیمارستانها و مراکز درمانی

 

 

 • دانلود: شما می توانید برای تهیه پروژه روی دریافت محصول کلیک نمایید.
 • توجه: برای تهیه پاورپوینت خلاصه شده در ۹۴ اسلاید به این صفحه مراجعه کنید.

 

 


 استانداردهای طراحی بیمارستان ضوابط طرح معماری بیمارستان قوانین اجرائی معماری بیمارستان روند طراحی بیمارستان اطلاعات طراحی مراکز درمانی دانلود رایگان پروژه آشنایی با طراحی بیمارستان ها تصاویر طراحی بیمارستان فیلم و ویدیو اجرای بیمارستان پاورپوینت ساخت و ساز اصولی بیمارستان پاورپوینت مطالعات طراحی بیمارستان بررسی استانداردهای طراحی مراکز بهداشتی و درمانی بررسی گونه شناسی بیمارستان ضوابط و دستورالعمل های طراحی بیمارستان ها تهیه برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان ابعاد و اندازه فضاهای بیمارستان ابعاد و اندازه مبلمان و تجهیزات بیمارستان رساله طراحی بیمارستان

این نوشته را چقدر میپسندید؟
[مجموع: ۰ میانگین: ۰]
filesell

یک دیدگاه

افزودن دیدگاه