معمار 98

دانلود منابع آزمون مهندسی

دانلود مبحث 8 هشتم مقررات ملی ساختمان - آخرین ویرایش

دانلود مبحث ۸ هشتم مقررات ملی ساختمان – آخرین ویرایش

دانلود مبحث 6 ششم مقررات ملی ساختمان - آخرین ویرایش

دانلود مبحث ۶ ششم مقررات ملی ساختمان – آخرین ویرایش

دانلود مبحث 9 ویرایش99 طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

دانلود مبحث ۹ ویرایش۱۳۹۹ طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه + ابلاغیه انقضای ویرایش ۹۲

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات – اجرا معماری و اجرا عمران

دانلود کتاب مدیریت ساخت

دانلود کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود کتاب ماشین آلات عمرانی

دانلود کتاب ماشین آلات عمرانی – نشریه ۴۴۶ (اجرا عمران – اجرا معماری)

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان

دانلود موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان – نشریه ۴۳۱۱

مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

دانلود کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

دانلود قوانین و مقررات ساخت و سازها

دانلود قوانین و مقررات ساخت و سازها و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط

دانلود کتاب روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز

دانلود کتاب روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز – نظام مهندسی

question