معمار 98

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور یکی از منابع آزمون نظام مهندسی برای داوطلبان اجرا معماری است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است.

ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﯽ و ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ، ﺭوﺷﻬﺎ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ و ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ، ﺍﺟﺮﺍ، ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ و ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ و ﻧﺤﻮۀ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻬﻞ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﻗﯿﻖ وﺍژﻩ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی به ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺁوﺭی وﺍژﻩ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی به ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﯽ و ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ و ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ وﺍژﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور (اجرا معماری)

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

 

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور


دیگر مطالب مشابه:
» مشاهده و دانلود مباحث ۲۲ گانه
» مشاهده و دانلود منابع معتبر متفرقه
» دانلود سوالات نظام مهندسی + پاسخ تشریحی (به تفکیک مباحث)
» دیگر منابع آزمون نظام مهندسی 

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور ; ضووابط و قوانین ﻧﻈﺎﻡ اجرایی مهندسی ; ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺟﺮﺍ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ; فرهنگ واژگان نظام اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question