معمار 98

کارنامه رتبه‌های برتر آزمون نظام مهندسی ساختمان – نظارت و اجرا

کارنامه رتبه‌های برتر آزمون نظام مهندسی ساختمان - نظارت و اجرا

تعدادی از کارنامه‎‌های رتبه‌های برتر آزمون نظام مهندسی ساختمان و نفرات ممتاز در صلاحیت نظارت و اجرا در این مطلب قرار گرفته است. شما هم می‌توانید کارنامه‌های خود را جهت انتشار در این بخش، برای ما ارسال کنید.

 

این داوطلبان از خدمات معمار۹۸ استفاده کردند. نقطه مشترک اکثر داوطلبان کتاب بانک تست مثبت ۶۰ بوده است.

برای مشاهده خدمات مربوط به آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان اینجا کلیک کنید.

…. جای کارنامه شما خالیست …

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-1.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-2.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-40.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-41.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-10.jpg    https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-9.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-3.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-4.jpg

 

  https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-13.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-8.jpg    https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-42.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-28.png    https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-29.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-35.png   https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-36.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-7.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-8.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-4-1.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-4-2.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-28.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-29.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-17.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-dey-1401-18.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-5.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-6.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-17.png   https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-18.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-1.png   https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-4.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-26.jpg   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-27.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-6.png   https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-22.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-11.jpg    https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-16.jpg

 

   https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-32.png

 

https://dl.memar98.com/free/karname-ordibehesht-1402-10.png   https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-31.jpg

 

https://dl.memar98.com/free/karname-shahrivar-1401-35.jpg

 

آیا ایمان نمی‌آورید؟! این فقط تعدادی از کارنامه‌های ارسالی از طرف داوطلبان بود.

…. جای کارنامه شما خالیست …

 

 

کارنامه رتبه ها و نفرات برتر آزمون نظام مهندسی ساختمان – نظارت و اجرا – معماری و عمران

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question