معمار 98

کدام پیوست‌های مباحث مقررات ملی ساختمان جزو آزمون نظام مهندسی هستند؟

پیوست‌های مباحث مقررات ملی ساختمان جزو سؤال آزمون نظام مهندسی

این سؤال که کدام پیوست‌های مباحث مقررات ملی ساختمان جزو سؤال آزمون نظام مهندسی هستند، سؤال خیلی از داوطلبان آزمون نظام مهندسی در گرایش معماری و عمران است. در این مطلب مشخص کردیم که برای هر مبحث کدام پیوست ها برای معماری و کدام یک برای عمران جزو بخش هایی هستند که باید برای آزمون نظام مهندسی مطالعه شوند.

در رابطه با مباحثی که گرایش معماری یا عمران ذکر نشده یعنی برای هر دو صدق میکند.

 

مبحث ۲: مبحث دوم پیوست ندارد، ولی از ص ۱۵۲ به بعد نیز باید مطالعه شود. خیلی از داوطلبین گمان می کنند این صفحات مهم نیستند در صورتی که جزو سوال آزمون بودند و هستند. پیوست‌های مباحث مقررات ملی ساختمان

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: این کتاب شامل اصلاحیه هایی هست که حتماً باید در بند کتاب اعمال شده و ماده های مربوطه اصلاح شوند. در مورد بندهایی که چند اصلاحیه دارند آخرین اصلاحیه ملاک عمل خواهد بود.

 

مبحث ۳: پیوست ها باید مطالعه شود.

 

مبحث ۵: از پیوست ها، فقط پیوست ۱ مطالعه شود.

 

مبحث ۶ (عمران): پیوست ۶-۴: ص ۱۳۱ به بعد لازم به مطالعه نیست.

 

مبحث ۸: ص ۱۳۱، از پیوست ۸-پ-۱ به بعد لازم به مطالعه نیست.

 

مبحث ۹: پیوست ۱ حتماً مطالعه شود. برای پیوست ۹-پ۲، ۹-پ۳ و ۹-پ۴ تاکنون سؤالی طرح نشده است،و مطالعه آنها لازم نیست. همچنین پیوست ۹-پ۵ و ۹-پ۶ مربوط به آزمون محاسبات بوده و معمولاً سؤالی از این بخش­ها برای گرایش نظارت یا اجرا طرح نمی­شود.

 

مبحث ۱۰: پیوست ۱ و ۲ لازم به مطالعه نیست. (هم عمران و هم معماری)

 

مبحث ۱۱: در ویرایش ۱۴۰۰، پیوست ۱، ۲، ۳ و ۴ حتماً مطالعه شود و پیوست ۵ یکبار مرور داشته باشید.

 

مبحث ۱۳: برای گرایش معماری کل پیوست ها کامل مطالعه شود. برای گرایش عمران: ص ۱۶۲ تا ۱۶۷ از پیوست ۱ مطالعه شود. باقی ضرورتی ندارند.

 

مبحث ۱۵ (معماری): پیوستها کامل مطالعه شود. پیوست‌های مباحث مقررات ملی ساختمان

 

مبحث ۱۶: پیوست ها برای گرایش معماری کامل مطالعه شود. برای گرایش عمران، پیوست ها لازم به مطالعه نیست.

 

مبحث ۱۷: برای معماری پیوست ها کامل مطالعه شود. برای عمران پیوست ۱ کفایت می کند.

 

مبحث ۱۸: برای معماری پیوست ها کامل مطالعه شود. برای عمران پیوست ۲، ۳، ۴و ۵ مطالعه شود.

 

مبحث ۱۹: برای معماری پیوستها کامل مطالعه شود. برای عمران پیوست ۴، ۷ و ۱۱ مطالعه شود.

 

راهنمای جوش: پیوست­ها مهم نیستند.

 

کتاب‌های تست واژگان طلایی فلوچارت‌های طلایی پک آموزشی مباحث لیبل
کتاب تست‌های تألیفی معماری - آزمون نظام مهندسی ساختمان واژگان طلایی چارت طلایی رشته عمران نظارت اموزش مباحث مقررات ملی ساختمان ویدیو لیبل شهرسازی کاردانی

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question