معمار 98

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی

شورای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿسِ آن آﻣﺪه، ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﻼي ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻠﯽ و اراﺋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺻﯿﻞ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ، توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که فایل PDf آن جهت دانلود در سایت قرار گرفته است.

اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، از دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح ﻣﺠﻠﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﮔﺮدد. اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ روﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻨﺪه ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و شهرسازی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.

 

مصوبات شورای عالی (طراحی معماری)

 


دیگر مطالب مشابه:
» مشاهده و دانلود مباحث ۲۲ گانه
» مشاهده و دانلود منابع معتبر متفرقه
» دانلود سوالات نظام مهندسی + پاسخ تشریحی (به تفکیک مباحث)
» دیگر منابع آزمون نظام مهندسی 

شورای ﻣﻌﻤﺎری و شهرسازی ایران; pdf ﮐﺘﺎب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات شهرسازی ; شورای ﻣﻌﻤﺎری و شهرسازی ایران

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
مجموعه ضوابط و مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳۹۵

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question