معمار 98

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان + pdf راهنمای آموزشی

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با عنوان حفاظت ساختمان ها در مفابل حریق است که در این مطلب راهنمای آن را به صورت PDF جهت دانلود قرار دادیم. جهت دانلود به انتهای صفحه مراجعه کنید.

 

خلاصه ای از محتوای PDF:

خروج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه ﺧﺮوج” ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ داراي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ; ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات از دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪا و اﯾﻤﻦ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﺮوج ﺷﺎﻣﻞ درﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ در ﺗﺮاز ﻫﻤﮑﻒ، ﭘﻠﮑﺎن دورﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺧﺮوج، ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﺮوج، ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺮوج، ﺷﯿﺒﺮاه ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺮوج و ﺧﺮوج ﻫﺎي اﻓﻘﯽ اﺳﺖ.

ﺧﺮوج اﻓﻘﯽ

ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ (داراي ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ) در ﺗﺮاز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ، ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ دﯾﻮار ﯾﺎ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺗﺮاز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ داراي ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ)، ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ از آﺗﺶ و دود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﮑﺎن وﻗﻮع و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 
ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺮوج

طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺮوج ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن; ﯾﺎ ﺳﺎزه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎزﺷﻮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اي را در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺎده روﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك

در مبحث سوم مقررات ملی ; آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ; ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺎده روﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از راه ﺧﺮوج اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﺠﺎورت آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن زﯾﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد: در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزي از ﭘﻠﮑﺎن ﺧﺮوج اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد”.  

 

دﺳﺘﺮس ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج، ﭼﻪ ﺑﺻﻮرت ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭼﻪ ﺑﺻﻮرت ﺣﯿﺎط و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز; ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ اﯾﻤﻦ، ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد. ﻋﺮض و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺮﺿﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻬﺎي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آن ﮐﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

طبق مبحث سوم مقررات ملی ; ﻫﺮ ﮐﻒ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۸ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲ درﺻﺪ ﺷﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ; ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۸ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد; ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺪازه ﻋﻤﻖ ﮐﻒ ﭘﻠﻪ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﯿﻦ ۶۳ و ۶۴ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ دو ﮐﻒ ﭘﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﮐﻒ ﭘﻠﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ دو ﮐﻒ ﭘﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

 

ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎي ﻃﺮح ﻗﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو راه ﺧﺮوج

ﭘﻠﻪ ﻫﺎي درﻫﻢ روﻧﺪه، ﯾﺎ ﻃﺮح ﻗﯿﭽﯽ، ﻧﺒﺎﯾﺪ دو راه ﺧﺮوج ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ; ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو راه  ﭘﻠﻪ ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﻒ- ﻓﺎﺻﻠﻪ ورودي اﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ؛

ب- اﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ; دورﺑﻨﺪي و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ روزﻧﻪ ﻧﻔﻮذی ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻮی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ دورﺑﻨﺪﻫﺎی دو راه ﭘﻠﻪ، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و…

راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 

راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان رمز: memar98.com

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question