معمار 98

ضوابط طراحی شیبراه پیاده و رمپ معلولین در ساختمان ها

شیبراه پیاده و رمپ معلولین

اگرچه شیبراه های پیاده و رمپ معلولین بسته به نوع تصرف عرض و شیب متفاوتی دارند اما به صورت کلی از یک قاعده پیروی میکنند. در این مطلب گروه مطالعاتی معمار۹۸ این ضوابط و استانداردها را در قالب ویدیو آماده کرده است.

شیبراه های پیاده به دو صورت هستند. یا الزاماً بری افراد معلول طراحی شدند که طبیعتاً افراد عادی هم میتوانند از آن استفاده کنند، یا به صورت عمومی بوده و الزاماً برای افراد معلول طراحی نشده اند. شيب راه هاي عبور پياده كه در مسير دسترس يا خروج اصلي واحدهاي تصرف قرار مي گيرند بايد داراي شيبي حداکثر ۸ درصد باشند. شيب بقيه شيب راه های عبور پياده در صورتي كه قابل دسترس بودن آن ها براي افراد معلول الزامي نباشد، حداکثر ۱۲.۵ درصد است.

 

 

نحوه محاسبه طول رمپ یا شیبراه:

با تقسیم ارتفاع شیبراه به طول شیب، درصد شیب به دست می آید به عنوان مثال; برای طی یک شیبراه معمولی که قرار است از تراز صفر به ارتفاع یک متری برویم خواهیم داشت:

  • L= 8÷۱۰۰ »» L = 12.5 m «« (H=ارتفاع)÷(L=طول) = درصد شیب
  • در صورتی که استفاده از این شیبراه برای افراد معلول الزامی نباشد:
  • L= 12.5÷۱۰۰ »» L = 8 m «« (H=ارتفاع)÷(L=طول) = درصد شیب
 
ارتفاع طی شده هر شیبراه
  • خیز یا ارتفاع طی شده هر شیبراه بین دو پاگرد یا سطح افقی متوالی باید حداکثر ۷۲ سانتیمتر باشد. لذا در صورت اختلاف ارتفاع بیشتر بین دو تراز باید پاگردهای میانی قرار بگیرند. در هر صورت حداکثر اختلاف ارتفاع تراز دو سطح افقی که با یک سلسله شیبراه و پاگردهای میانی آن پیموده می شود نباید از ۳۷۰ سانتی متر بیشتر شود.
  • شيب راه ها بايد در بالا و پايين، در نقاط گردش حركت; ورود و خروج فضاها، درها و يا پس از طي هر ۹ متر طول، پاگرد داشته باشند. پاگردها بايد داراي شيبي كمتر از ۲ درصد در هر جهت باشند. تغيير تراز و اجراي پله در پاگرد مجاز نيست.
  • عرض پاگرد باید حداقل به اندازه عریض ترین شیبراه متصل به پاگرد باشد; طول پاگرد در راستای پیمایش باید حداقل ۱۵۰ سانتی متر باشد. در صورتي كه قابل دسترس بودن آن شیبراه براي افراد معلول الزامي نباشد، بايد حداقل ۹۰ سانتی متر باشد.
  • اگر جهت حرکت و پیمایش در پاگردهای بین مسیرهای شیبراه تغییر کند; اندازه پاگرد حداقل باید ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتی متر باشد. در صورتي كه قابل دسترس بودن آن شیبراه براي افراد معلول الزامي نباشد، ابعاد پاگرد باید حداقل ۹۰ در ۹۰ سانتی متر باشد.
  • البته پهناي شيب راه هاي واقع در مسير دسترس و خروج اصلي بايد; برابر با پهناي الزامي راهروهاي اصلي در همان تصرف باشد; پهناي بقية شيب راه ها در صورتي که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد حداقل ۹۰ سانتی متر است، مگر آن كه در مقررات اختصاصي تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.
  • عرض شیبراه ها و پاگردهای آن نباید در طول مسیر کاهش یابد; ارتفاع غیر سرگیر شیبراه در تمام مسیر و پاگردها نباید از ۲۰۰ سانتی متر کمتر باشد.
 
میله دستگرد

در هر دو طرف شیبراه که ارتفاعی بیش از ۱۵ سانتی متر را طی میکنند;باید میله دستگرد نصب شود. در پایین میله دستگرد و در فاصله ۴۰ تا ۴۸ سانتی متر بالاتر از سطح پاگرد یا شیبراه باید یک نرده افقی به منظور جلوگیری از سقوط صندلی چرخدار نصب شود. به منظور جلوگیری از انحراف صندلی چرخدار و نیز کمک به افراد با ضعف بینایی باید در سرتاسر لبه طول شیبراه یک مانع یا جدول در ارتفاع ۱۰ سانتی متر از کف آن نصب شود.

در کل شیبراه هایی خارج از ساختمان و راه های رسیدن به آن شیبراه ها;باید طوری طراحی شوند که آب روی آن ها جمع نشود و جمع شدن برف و یخ روی آنها به کمترین حد ممکن برسد.

شیبراه پیاده و رمپ معلولین ; شیب استاندارد رمپ ; محاسبه درصد شیب رمپ ; آموزش روش محاسبه شیب

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question