معمار 98

دانلود موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان – نشریه ۴۳۱۱

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان

موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) یکی از منابع آزمون مهندسی در رشته های اجرا عمران و اجرا معماری است که فایل pdf آن جهت دانلود در اینجا قرار گرفته است.

 آخرین ویرایش آن در سال ۱۳۷۸ ارائه شده است به عنوان یکی از ضمایم لازم تمامی قراردادهای عمومی و حتی برخی قراردادهای بخش خصوصی سالهای سال است که مورد استفاده قرار میگیرد. شرایط عمومی که در کنار موافقتنامه و شرایط خصوصی مجموعه پیمان را تشکیل می دهند در برگیرنده ضوابطی است که بر روابط میان عوامل پروژه حاکم خواهد بود. شایان ذکر است این نشریه جهت قراردادهای متعارف سه عاملی مورد استفاده قرار میگیرد و شرایط عمومی پیمانهای طرح و ساخت و نیز مدیریت طرح متفاوت است که برای آنها نیز نشریاتی ارائه شده است.

باید توجه داشت شرایط عمومی پیمان تنها در قراردادهایی قابل استناد است که در بخش مدارک پیمان ذکر شده باشد. شرایط عمومی پیمان در پنج فصل و پنجاه و چهار ماده ارائه شده است.

بخشی از محتوا:
 • ماﺩﻩ ۱. ﭘﻴﻤﺎﻥ
  ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 • ﻣﺎﺩﻩ ۲. ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﻴﻤﺎﻥ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ، ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻣﺪﺕ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 • ﻣﺎﺩﻩ ۳. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻣﻔﺎﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ
 • ﻣﺎﺩﻩ ۴. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ
  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺁﻥ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﺪ
 • ﻣﺎﺩﻩ ۵. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ
  ﺍﻟﻒ)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻩ ، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت…

 

انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان (اجرا عمران- اجرا معماری)

 


دیگر مطالب مشابه:
» مشاهده و دانلود مباحث ۲۲ گانه
» مشاهده و دانلود منابع معتبر متفرقه
» دانلود سوالات نظام مهندسی + پاسخ تشریحی (به تفکیک مباحث)
» دیگر منابع آزمون نظام مهندسی 

 pdf دانلود نشریه ۴۳۱۱ ; قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی قراردادها و شرایط خصوصی

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question