معمار 98

سطح نورگیر فضای اقامت – مبحث ۴ و حل تست آزمون مهر۹۹ معماری

سطح نورگیر فضای اقامت - مبحث 4

در این ویدیو یک تست از آزمون مهر۹۹ گرایش معماری-اجرا; مربوط به موضوع سطح نورگیر فضای اقامت از مبحث ۴ چهارم مقررات ملی ساختمان را حل کردیم.

 

صورت سؤال:

در ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٨٥ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و اﻣﻜﺎن ﻧﻮرﮔﻴﺮى ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﺎ، A ﻓﻀﺎى اﻗﺎﻣﺖ و B ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎور ﺑﻪ آن اﺳﺖ. اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ۱/۲۰ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع اﺗﺎق از ﻛﻒ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ۲/۶۰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺪام ﻳﻜﻰ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎى زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟ (ﺗﻤﺎﻣﻰ دﻳﻮارﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۲/۶۰ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ) (اجرا، مهر ۹۹)

سطح نورگیر فضای اقامت - مبحث 4

١) ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ۳/۴۳ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي B ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.

٢) ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ۳/۷۵ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي B ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

٣) ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ۵/۱۴ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي B ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

٤) ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه ۲/۵۰ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي B ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.

 

پاسخ: گزینه  ۴   – کلیدواژه: سطح نورگیر فضای اقامت   /   فضای اقمت

مبحث ۴، ویرایش ۱۳۹۶، ص ٥٤

٤-٥-٢-٥ فضاهای الحاق شده به اتاق ها و فضاهای اقامت

٤-٥-٢-٥-١ اتاق های منضم به فضاهای اقامت، در صورتی که حداقل ۸۰ درصد دیوار مشترک آن با فضای اصلی باز باشد، نیاز به نور و هوای مستقل ندارد و برای محاسبه نور و هوای لازم، سطح اتاق منضم، به سطح فضای اصلی افزوده می شود. در غیر این صورت فضای الحاق شده باید مطابق نوع استفاده، از نورگیری و تهویه لازم مطابق این مقررات برخوردار باشد…

توضیحات کامل رو در ویدیو مشاهده بفرمایین:

پیج مهندسی رو دنبال بفرمایین 🙂

 

سطح نورگیر فضای اقامت

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question