معمار 98

ثبت ملی ساباط در ایتالیا و باز هم دزدی سبک های ایرانی

ثبت ملی ساباط در ایتالیا

ثبت ملی ساباط در ایتالیا

آیا می دانید «ساباط» چیست؟
«ساباط»، معبری برای آرامش رهگذران است تا انسان پیاده در مسیر حرکت خود در یک توالی مناسب در فضای سایه‌ قرار گیرد; که نشان می‌دهد معماری در گذشته تا چه حد به نیاز و آسایش مردم توجه داشته است.

منطقه‌ی خراسان‌جنوبی، ساباط‌ها به گونه‌ای استقرار پیدا کرده‌اند تا انسان پیاده در مسیر حرکت خود در یک توالی مناسب در فضای سایه قرار گیرد.

ساباط در زبان فارسی دارای ریشه‌ای کهن است. بخش اول آن «سا» به‌معنای آسایش و بخش دوم آن «باط» نمودار ساختمان، آبادی و عمارت است که این نوع معماری خاص مناطق آب و هوای گرمسیر و کویری است تا با انداختن سایه و ایجاد مسیری خنک برای رهگذران، آنها را از شدت تابش نور خورشید و گرما در این معابر محافظت کند.


تصویری که در زیر مشاهده می کنید، نمونه ای از شاهکار ساباط در دوران صفویه در ایران است.

ثبت ملی ساباط در ایتالیا

و تصویر زیر نمونه ای از ساباط در شهر فرارا در ایتالیا می باشد; که به نام این کشور به ثبت ملی رسیده است. (ثبت ملی ساباط در ایتالیا)

ثبت ملی ساباط در ایتالیا

باز شاهد دزدی سبک های معماری ایرانی و بی کفایتی مسئولین هستیم.

خارخانه را کانادا ثبت کرده بود و مشبک را عربستان ثبت کرد و این داستان همچنان ادامه دارد!

آزمون نظام مهندسی ساختمان - معمار98

question