معمار 98

آزمون نظام مهندسی ساختمان

قبولی رتبه‌های برتر آزمون نظام مهندسی ساختمان

کدهای تخفیف‌ زیر فقط برای کتاب‌های تست، کلیدواژه، واژگان طلایی و چارت طلایی است. برای دوره‌های تخفیفی، درصد تخفیف بیشتر از این مقادیر بوده و به صورت خودکار روی کلیه محصولات اعمال می‌شود. با احترام؛ چنانچه خرید را انجام داده باشید و سپس از وجود کدهای تخفیف مطلع شده باشید، عودت مبلغ تخفیف امکان‌پذیر نیست.

question