معمار98

هنر، معماری، شهرسازی

معمار98

هنر، معماری، شهرسازی

logo-tirdar
طبقه بندی موضوعی

کانال تلگرام


آسیاتک


 کانال تلگرامی معمار98کانال تلگرام


آخرين نظرات
  • ۱۷ آبان ۹۵، ۰۰:۱۲ - فرهاد
    لایک

فروش کالای دسته دوم در دسِ2


پاورپوینت بررسی کامل مسجد جامع آمل

رضا فاطمی | پنجشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۱۱ ق.ظ

مسجد جامع آمل
این پروژه به طور اختصاصی در گروه معماری تیردار تهیه و گردآوری شده است.
پروژه در یک پاورپوینت با جزئیات کامل در 270 اسلاید به همراه نقشه های اتوکدی بنا تهیه شده است.

فهرست کلی
بخش اول: شناخت وضع موجود
بخش دوم: فن شناسی
بخش سوم: آسیب شناسی
بخش چهارم: مطالعات تطبیقی
بخش پنجم: طرح ساماندهی(مرمت و درمان)
بخش ششم: طرح احیاء


فهرست کامل:

بخش اول: شناخت وضع موجود
پیشگفتار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5
1- معرفی و شناخت شهر و مسجد جامع آمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  7
1-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهر آمل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7
2-1- شناخت وضعیت اقلیمی شهری آمل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8
1-2-1– ارتفاع    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9
2-2-1- همجواری با دریای مازندران  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9
3-2-1-  جریان  بادهای مؤثر بر شهر آمل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
4-2-1- دما (درجة حرارت) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11
5- 2-1- بارندگی    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12
6-2-1- رطوبت نسبی   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14
3-1- ویژگی‌های تاریخی شهرآمل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16
1-3-1- فاصلة آمل با سایر شهرهای مازندران    ـــــــــــــــــــــــــــــــ 25
4-1- ویژگی‌های کالبدی شهر آمل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26
5-1- موقعیت مسجدجامع آمل در بافت شهر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29
6-1- تاریخچه مسجد جامع آمل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34
7-1- تصاویر و نقشه های موجود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38

بخش دوم: فن شناسی
1- شناخت شالوده، تاثیر عوامل مختلف بر شکل‌گیری آنها   ـــــــــ 57
1-1- جهت قرار گیری بنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57
2-1- ساختمایه فضایی مسجدجامع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57
3-1- معرفی فضاهای موجود در بنای مسجدجامع آمل  ـــــــــــــــــــ 61
 1-3-1- توزیع عملکردها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62
2-3-1- ارتباط عملکردها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62
4-1- بررسی ساختار اصلی بنا و وضع موجود آن  ـــــــــــــــــــــــــــــ 72
5- 1-  ویژگی‌های شکلی مسجدجامع آمل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81
1- 5- 1- تقارن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81
2-5 - 1- ریتم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81
6-1- ساختمایه حجمی مسجدجامع آمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84
7-1- تاثیرکالبد در پذیرش نور و ایجاد مفهوم درمسجدجامع آمل ـــــ 86
8-1- بررسی عناصر موجود در ساختار و وضع موجود آن ــــــــــــــــــ 88
1-8-1- پی‌سازی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89
2-8-1-  کرسی چینی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89
3-8-1-  دیوارهای باربرو جرزها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91
4-8-1- تویزه‌ها، طاقها و نعل‌درگاهها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91
الف- قوس‌تیز ( شاخ‌بزی)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92
 ب- نعل تخت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97
5-8-1- بازشوها و درها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97
6-8-1- پوشش‌ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99
7- 8-1- کف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99
9-1- مصالح مورد استفاده در مسجدجامع آمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 114
10-1- بررسی و مطالعه تزیینات در مسجدجامع آمل   ــــــــــــــــــــ 119

بخش سوم آسیب شناسی:
1- آسیب‌نگاری و آسیب‌شناسی مسجدجامع‌آمل  ــــــــــــــــــــــــــ 125
1-1- عوامل مخرب وفرسایش‌بخش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 126
الف- عوامل‌طبیعی و جوی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 127
ب- عوامل زیستی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130
ج- عوامل انسانی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130
د- عامل زمان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130
2-1- تأثیر عوامل مخرب در استخوانبندی بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 131
1-2-1- تأثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا  ـــــــــــــــــــ 131
1-1-2-1- بارش و رطوبت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 132
2-1-2-1- تاثیر باد بر شالوده کلی بن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 139
3-1-2-1-  تاثیرخورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا  ـــــــــــ 142
4-1-2-1- تاثیر زلزله بر شالوده‌کلی بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 148
5-1-2-1- تأثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا  ــــــ 149
6-1-2-1- تاثیر عامل زمان بر شالوده کلی بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 150
7-1-2-1- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا  ــــــــــــــــــــــــــ 150
 2-2-1- تأثیر عوامل‌مخرب و بر عناصر اصلی‌ بنا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 158
3-2-1- تأثیر عوامل مخرب و بر مصالح مورداستفاده  ـــــــــــــــــــــــ 189
1-3-2-1- هوازدگی مصالح مورد استفاده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
الف- هوازدگی شیمیایی- هوازدگی فیزیکی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
ج- هوازدگی زیست شناختی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 191
د-  تاثیر رطوبت نزولی و صعودی در فرسایش مصالح  ـــــــــــــــــــــ 192

بخش چهارم: مطالعات تطبیقی
1- مطالعات تطبیقی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 199
1-1- مسجد در کرانه جنوبی دریای خزر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 199
2-1- مسجد آقا عباس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 201

بخش پنجم: طرح ساماندهی
1- درمان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 208
1-1- مبانی نظری (روش حفاظت و مرمت)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 208
1-1-1- مبانی‌نظری طراحی‌مرمت و احیاء در مسجد جامع‌آمل  ــــ 211
2-1- میزان مداخله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 215
3-1- نحوه درمان در مسجد جامع‌ آمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 219

بخش ششم: طرح احیاء
صفحه 235 تا 269

خلاصه ای از مطالب:

به‌طورکلی خصوصیات فضائی کالبدی - اجتماعی - اقتصادی محلات بافت قدیم شهر آمل به صورت زیر می‌باشد:
-  ضمنی بودن مرز محله ها
-  استقلال محلات مسکونی از نظر برخورداری از امکانات عمومی
- برقراری حجاب سکونتی خاص در محلات
- برقراری جو مشارکت و همدردی میان ساکنین محلات

 3-1- معرفی فضاهای موجود در بنای مسجدجامع آمل
مسجدجامع آمل دارای فرم کلی مستطیل شکسته بوده و در دو طبقه  بنا شده است. این بنا دارای چهار فضای اصلی ( در طرفین)، راهروها، دهلیز، ورودی‌ها، مسیرهای راه پله به طبقه همکف و اول و اتاق های متعدد در اطراف فضاهای اصلی است‌ و هم اکنون محل استقرار حوزه علمیه آمل می‌باشد.ورودی اصلی بنا در حبهه شمالی است که فراخوان مناسبی محسوب نمی‌شود و به جز آن ورودی دیگری  در قسمت شمال شرقی قرار دارد که به طور مستقیم به طبقه اول مرتبط می‌شود.
 ورودی های جبهه شمالی و شمال شرقی از دو طریق به خیابان مهدیه مرتبط هستند  اما ورودی شمالی به طور مستقیم به راهرویی متصل می شود که در جبهه غربی آن پس از گذر ازچند فضا به حیاط مرکزی می‌رسد. حیاط مرکزی، هدایتگر ما به شبستانهای این مجموعه ( طبقه همکف) است. این فضا که با بشنی چهار گوشه در مرکز مسجد قرار گرفته است، به نظر می رسد زیباترین بخش این مسجد باشد. طبقه همکف اولین فضایی است که به طور معمول، بازدیدکنندگان برای ورود به مسجدجامع به آن می‌رسند. جبهه‌های شمالی و جنوبی طبقه همکف به شبستان اختصاص داشته، محل تشکیل کلاسهای طلاب در جبهه غربی بوده و زون اداری این طبقه درجبهه شرقی قرار دارد. طبقه همکف نسبت به حیاط مرکزی دارای اختلاف‌سطح بیست سانتی‌متری است. طبقه اول مسجد به وسیله یک مسیر راه پله  از طبقه همکف جدا می‌شود و در سه جبهه ( شمالی، شرقی و غربی ) بر روی شبستانها ساخته شده است. این طبقه با داشتن ارتباط فضایی مناسب، فضاهای مختلف را در اطراف خود چیده و به وسیله راه پله‌ای به  ورودی شمال شرقی می‌رسد. هم اکنون جبهه شمالی و غربی به خوابگاه اختصاص داشته و کتابخانه و اتاق رییس حوزه در جبهه شرقی این طبقه قرار دارد.
مسجدجامع در طبقه اول به وسیله سقف به بامی محدود می‌گردد که شیروانی ( هلا) را بر فراز خود نگاه داشته‌است. تقارن، فرم یکسان جرزها و همچنین شبکه‌بندی بازشوها در دل‌جرزها از جمله عواملی هستند که در کل‌بنا ایجاد ریتم وهماهنگی بصری می‌کنند و وظیفه اصلی سیرکوله نور و هوا را بر عهده دارند.


    

 


چند نمونه از تصاویر طرح احیاء

 

 
 چند نمونه از تصاویر پاورپوینت

بررسی مسجد جامع آمل

بررسی مسجد جامع آمل

بررسی مسجد جامع آمل

بررسی مسجد جامع آمل

بررسی مسجد جامع آمل

دانلود سریع
1- پس از پرداخت لینک دانلود هم بصورت خودکار نمایش داده می شود و هم به ایمیل شما ارسال می گردد.

2- تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت و خرید اینترنتی را دارند.

3- در صورت بروز مشکل می توانید گزارش دهید:  1- پشتیبانی     2- پیگیری سفارش    3- تماس با مااطلاعات:

  • عنوان: بررسی کامل مسجد جامع آمل
  • نوع فایل: پاورپوینت در 270 اسلاید + فایل اتوکدی نقشه ها.
  • حجم فایل: 51.6 مگابایت
  • شامل 30 درصد تخفیف به درخواست دانشجویان در این فصل.

 

مبلغ قابل پرداخت 12,950 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 18,500 تومان
 

 


pptمسجد جامع آمل,بررسی مسجد جامع آمل,طرح احیاء مسجد جامع آمل,طرح ساماندهی-مطالعات تطبیقی مسجد جامع آمل,طرح مرمت مسجد جامع آمل,فن شناسی-آسیب شناسی مسجد جامع آمل,پاورپوینت کامل مسجد جامع آمل,پروژه آماده مسجد جامع آمل,پروژه کامل مسجد جامع آمل-مرمت و بازسازی مسجد جامع آمل-پروژه آماده و کامل بررسی مسجد جامع آمل-طرح مرمت و احیای مسجد جامع آمل-رلوه و برداشت کامل مسجد جامع آمل-اطلاعات کامل مربوط به مسجد جامع آمل مازندران-نقشه و پلان و نما و برش مسجد جامع آمل-ppt و مقاله و پایان نامه بررسی مسجد جامع آمل

کلیر

نظرات (۲)

یعنی عالی بود..عالی...

سلام

فوق العاده بود. کامل تر از اطلاعات میراث و جاهای دیگه.

مرسی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی